مقاله ها

شرایط نگهداری از چوب ترمو

بهترین شرایط نگهداری از چوب ترمو

ترمو چوب باید در مکان خشک نگهداری گردد. انبارهای خنک بهترین مکان برای نگهداری ترمو وود است. ترموچوب بایدبه دقت کاورشده و در مکان مسقف انبار گردد. ترمووودها بایدبه صورت افقی چیده شده و ازتکیه‌گاه آنهااستفاده شودتااز تغییرشکل چوبهای تحتانی جلوگیری کند. چیدمان ترموودهای در انبار باید به گونه‌ای باشد که هیچگونه تماسی با زمین نداشته باشند. بهترین شرایط نگهداری از چوب ترمو

ترمو چوب باید در چه مکانی قرار بگیرد؟ مکان خشک نگهداری گردد. انبارهای خنک بهترین مکان برای نگهداری ترمو وود است. ترموچوب بایدبه دقت کاورشده و در مکان مسقف انبار گردد.چیدمان ترموودهای در انبار باید به گونه‌ای باشد که هیچگونه تماسی با زمین نداشته باشند.

چوب ترمو باید در چه انباری نگهداری شود؟ ترمو چوب باید در چه مکانی قرار بگیرد؟ مکان خشک نگهداری گردد. انبارهای خنک بهترین مکان برای نگهداری ترمو وود است. ترموچوب بایدبه دقت کاورشده و در مکان مسقف انبار گردد.

چوبهای ترمووودبایدبه چه صورتی در کنار هم چیده شوند؟ ترمووود ها باید به صورت افقی چیده شوند و از تکیه گاه های آنها استفاده شود تا از تغییر شکل چوب های تحتانی جلوگیری کند ونباید هیچگونه تماسی با زمین داشته باشند.

چیدمان ترمووود باید چگونه باشد؟ باید به گونه ای باشد که هیچگونه تماسی با زمین نداشته باشند.

www.choobwood.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *